kk精品福利

kk精品福利

用豆豉清油捣敷痛痒之处,少时则毛出可见,去豆豉用白芷煎汤洗之。[12]又与任脉足阳明会于目下七分,承泣穴也。

 其名形虽异,总不出气化、精化二因。 但有干、湿、痒、痛之殊,有夹湿、夹风、夹寒之别。

[2]如初起时男先灸左,女先灸右,兼灸风池穴尤效。[7]从三阴交上行三寸,夹骨陷中,漏谷穴也。

<2>次用榆树皮灸熨法。 [2]缘脑风积热注入眼中,致成内障,为肝肾俱劳之证,宜服通明散坠翳条文:旋螺尖起如螺壳,乌睛色变极痛疼,壳形尖起色青黑,肝经积热血瘀凝。

按、方剂:[1]骨度乃『灵枢经·骨度篇』之文,论骨之长短,皆古数也。[13]九椎下,筋缩穴也。

<2>其斜弯之筋,以手推摩,令其平复。由下焦素虚,外邪易于侵袭,先从膝眼隐隐作疼,如风胜,其痛则走注不定;寒胜,则痛如锥刺;湿胜,则外见胖肿。

Leave a Reply